Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo!

Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo!

Cái Pháo Hôi Này Ta Tráo !

Cái pháo hôi này ta tráo! – 这个炮灰我罩了! (Pháo hôi này ta bảo kê !) .

Tác giả: Tam Thiên Đại Mộng Tựa Bình Sinh – 三千大梦叙平生.

Nguồn: QT, Tấn Giang, wiki,….

Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (151 chương + 1 phiên ngoại).

Editor: Giếng. (Watt: Giếng Băng Sâu).

Thể loại: Khoái xuyên, nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, chủ thụ,…

*Giếng không biết tiếng Trung nên bản edit do mình lấy từ web và dịch lại bằng QT do đó độ đảm bảo không lớn chỉ từ 70 – 80%.

*Mình dịch chuyện này vì mình thích nó, không có sự cho phép của tác giả, nên làm ơn đừng mang khỏi đây.

PASS trong mục chìa khóa đến thiên đường nhé các tình yêu

KHÔNG CHUYỂN VER – KHÔNG REPOST.

154678319-176-k298278

Văn án

TG I: Cái Bá Tổng Này Ta Tráo !

Chương 1 – Chương 2 –  Chương 3 – Chương 4 – Chương 5

Chương 6 – Chương 7 –  Chương 8 – Chương 9

Chương 10 – Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14

Chương 15 –  Chương 16 – Chương 17 – Chương 18

TG II: Cái Học Bá Này Ta Tráo !

Chương 19 – Chương 20 – Chương 21 –  Chương 22 – Chương 23

Chương 24 – Chương 25 – Chương 26 – Chương 27 – Chương 28

Chương 29

TG III: Cái Tổ Tông Này Ta Tráo !

Chương 30 – Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34

Chương 35 – Chương 36 – Chương 37 –  Chương 38 – Chương 39

Chương 40

TG IV: Cái Minh Tinh Này Ta Tráo !

Chương 41– Chương 42– Chương 43 –  Chương 44 –  Chương 45

Chương 46 – Chương 47– Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53– Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61

TG V: Cái Nằm Vùng Này Ta Tráo !

Chương 62 – Chương 63 – Chương 64– Chương 65 – Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71

TG VI: Cái Người Hầu Này Ta Tráo!

Chương 72 – Chương 73 – Chương 74 – Chương 75 – Chương 76

Chương 77 – Chương 78– Chương 79 – Chương 80 – Chương 81

Chương 82

TG VII: Cái Đối Tượng Này Ta Tráo !

Chương 83 – Chương 84 – Chương 85 –  Chương 86 –  Chương 87

Chương 88 – Chương 89 – Chương 90– Chương 91 – Chương 92

Chương 93 – Chương 94 – Chương 95 – Chương 96 – Chương 97

Chương 98 – Chương 99

TG VIII: Cái Tiên Tôn Này Ta Tráo !

Chương 100Chương 101 Chương 102Chương 103Chương 104

Chương 105Chương 106Chương 107Chương 108

Chương 109Chương 110Chương 111

Chương 112Chương 113

TG IX: Cái Người Đại Diện Này Ta Tráo!

Chương 114Chương 115Chương 116Chương 117Chương 118

Chương 119Chương 120Chương 121 –  Chương 122Chương 123

Chương 124Chương 125Chương 126Chương 127Chương 128

Chương 129Chương 130Chương 131Chương 132Chương133

 

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: